ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.

e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Прием на документи за закупуване на малки горски имоти.

Изтегли

Последни обявления

Заповед №310 - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 26-08-2016

Открива открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности за обект №2 "Почистване на площи,есенна почвоподготовка и залесяване".

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Златоград (4220)

Дата на публикуване на обявата: 12-08-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |