ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.
Тел./факс 0886334840
e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 25-08-2014

Открит конкурс с предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 22-08-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 21-08-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течни горива (в т.ч. горива за МПС и специализирана техника, моторни триони), масла и смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане"

Документация за участие    |