ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.
Тел./факс 0886334840
e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Уведомление от ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 21-07-2014

Уведомление относно отваряне на ценови оферти на участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез за купуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 18-07-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 18-07-2014

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |